NKP VYŠEHRAD

Základním posláním Národní kulturní památky Vyšehrad, příspěvkové organizace hlavního města Prahy, založené v roce 1970, je správa historického majetku města, rehabilitace, prezentace a popularizace jedinečné památkové lokality, která je součástí Pražské památkové rezervace, zapsané na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Specifikum Vyšehradu spočívá v tom, že se na relativně malém, jasně vymezeném území kumuluje velké množství funkcí a významů, ať už historických nebo současných. Vyšehrad není jen národní kulturní památkou a symbolem, je to živá součást města, jeho klidová zóna, oblíbené místo odpočinku a vycházek, místo s bohatým společenským a kulturním vyžitím a zároveň atraktivní turistický cíl, nejen pro zahraniční, ale především pro české návštěvníky.

Vyšehrad je také komunitou lidí, kteří zde žijí a působí, a ojedinělou přírodní lokalitou v samém srdci města. V tom spočívá jeho jedinečnost v českém i celoevropském kontextu.

Kumulace většího počtu lidí klade značné nároky na údržbu svěřených nemovitých památek, veřejných prostranství a městské zeleně. Spolu s prezentací, propagací a popularizací celostátního významu Národní kulturní památky Vyšehrad, jde o službu veřejnosti, která není provázena ziskem.

Posláním naší organizace je kromě správy majetku ve vlastnictví hl. m. Prahy také podpora současné kultury a vyvažování zájmu návštěvníků, místních a ostatních aktérů v území. Za tímto účelem aktivně spolupracujeme s úřady a institucemi, které sídlí na Vyšehradě nebo v jeho okolí, jako jsou: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla, Jedličkův ústav a školy, Správa pražských hřbitovů, pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd ČR, okrsek Městské policie Praha 2, Úřad městské části Praha 2, spolek Svatobor, ZŠ Vratislavova a také Ústav péče o matku a dítě v Podolí.

PDF
Koncepce rozvoje NKP Vyšehrad v letech 2020-2025